اثر
دفتری ويژه فرهنگ و نقد فرهنگ
Saturday
«تا کمر در باد ریخته ام»
کتاب شعر «تا کمر در باد ریخته ام» از زیبا کرباسی توسط نشر «فرهنگ فردا» - لندن انتشار یافت. این دفتر دربرگیرنده بخشی از فعالیتهای شعری زیبا کرباسی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵است.جهت کسب اطلاع بیشتربا ایمیل سایت اثر(editor@asar.name) تماس بگیرید